Zdravstvena služba

ZDRAVSTVENA NEGA

Zdravstvena nega je pomemben element zdravstvenega varstva oseb z motnjami v duševnem razvoju. Zato vključujemo in izvajamo številne preventivne in kurativne dejavnosti.

  • Preventivne dejavnosti so: cepljenje, skrb za zdravo in uravnoteženo prehrano, skrb za ohranjanje telesne teže, izolacija v primeru nalezljivih bolezni, preventivni pregledi za srčno žilna obolenja.
  • Kurativne dejavnosti so: zdravljenje akutnih in kroničnih obolenj, ukrepanje ob spremembah zdravstvenega stanja.

Naše uporabnike obravnavamo kakovostno in jih ustrezno zdravstveno negujemo. V negovalnem timu svetujemo, vodimo ter izvajamo različne stopnje pomoči uporabnikom, vse do popolne oskrbe tistih z najtežjimi motnjami v duševnem razvoju. Pri tem je bistveno usklajeno delo celotnega tima. Po potrebi tim tudi razširimo in vključimo druge zunanje strokovnjake.

Negovalna dokumentacija

Dobro pripravljena in kakovostno izpolnjena negovalna dokumentacija vsakega posameznika je pri nas ključna. To je osnova za ugotavljanje njegovih potreb, za načrtovanje našega strokovnega dela ter za izvajanje in vrednotenje uspešnosti glede na določene cilje. Uvajamo novosti in nove metode dela, s čimer izboljšujemo kakovost in varnost pri delu z uporabniki.

Vso zdravstveno dokumentacijo uporabnika hranimo v ambulanti CUDV Radovljica. Za komunikacijo in dodatne informacije smo na voljo vodja zdravstvene službe, medicinska sestra v ambulanti, oddelčne medicinske sestre in terapevti, odvisno od zdravstvenega stanja uporabnika in njegovih potreb po zdravstveni oskrbi.

Preventivna dejavnost

V centru skrbimo za stalno preventivno dejavnost, da preprečujemo bolezni in da se naši uporabniki dobro počutijo, da se lahko nemoteno šolajo, da brez težav delajo in zadovoljno preživljajo prosti čas. Izvajamo jo po programu cepljenja in nacionalnih smernic za preprečevanje nalezljivih bolezni, pri tem pa tudi prilagajamo sprotnim potrebam, ki jih zaznamo pri delu z uporabniki, in osebnemu načrtu posameznika.

 

SPECIALISTIČNO AMBULANTNO VARSTVO UPORABNIKOV

 

Ambulantna dejavnost

V CUDV Radovljica imamo splošno ambulanto, ki je dislocirana enota Zdravstvenega doma Radovljica. V njej je uporabnikom zdravnica na voljo dvakrat na teden tako za ambulantno preventivno kot kurativno dejavnost. Sicer pa je uporabnikom vedno na voljo dežurna služba Zdravstvenega doma Radovljica.

Za storitve dodatnih specialističnih pregledov, ki jih v centru ne nudimo, izda napotnico osebni zdravnik uporabnika. To je lahko zdravnik v CUDV Radovljica ali pa zunanji osebni zdravnik..

Zobozdravstvena dejavnost

Zobozdravstveno varstvo je našim uporabnikom zagotovljeno v zobozdravstveni ambulanti v Osnovni šoli Lesce.

Psihiatrična dejavnost

Specialistka psihiatrije je zunanja sodelavka in po pogodbi opravi psihiatrične obravnave  enkrat na mesec v ambulanti CUDV Radovljica.

Meni