Socialno vključevanje

V VDC Radovljica izvajamo storitve socialnega vključevanja oseb s posebnimi potrebami. V storitve socialnega vključevanja se lahko vključijo osebe z invalidnostjo, ki so pridobile status po ZSVI in so namenjene tistim, ki si želijo biti bolj samostojni, se vključevati v aktivnosti doma in v lokalnem okolju, urejati svoje zadeve ali se ukvarjati s hobiji in pri tem potrebujejo podporo in pomoč. Storitve izvajajo strokovni delavci in koordinatorji, ki so zaposleni pri izvajalcu ter laične podporne osebe iz lokalnega okolja.

Kaj so storitve socialnega vključevanja?

Zakonu o socialnem vključevanju invalidov od 30. 6. 2022 dalje zagotavlja sistemske storitve socialnega vključevanja, ki omogočajo večjo socialno vključenost oseb z invalidnostjo v skupnost. V središče je postavljen uporabnik, njegove potrebe in želje ter možnost, da lahko uveljavi svojo voljo.

Storitve socialnega vključevanja obsegajo:

 • usposabljanje za samostojno življenje: oblikovanje podpornega okolja za samostojnejše življenje upravičenca
 • vseživljenjsko učenje: spremstvo upravičenca k dejavnostim vseživljenjskega učenja
 • prebivanje s podporo:
  • informiranje in usmerjanje pri urejanju osebnih zadev;
  • svetovanje in podpora pri načrtovanju in izvedbi vsakodnevnih življenjskih opravil;
  • družabništvo in spodbujanje k vključevanju v okolje ter širitvi socialne mreže;
  • strokovna podpora pri izvajanju aktivnosti storitev prebivanja s podporo.
 • ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov.

Komu so storitve namenjene?

Storitve so namenjene osebam, ki imajo priznan statusa invalida po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov – Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) ali po prejšnjem Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) in niso vključene v 16-urno ali celodnevno institucionalno varstvo, ne koristijo pravice do osebne asistence po zakonu, ki ureja osebno asistenco, pravice do oskrbovalca družinskega člana in pravice do dolgotrajne oskrbe po zakonu, ki ureja dolgotrajno oskrbo.

Kako se vključiti kot uporabnik storitev?

Vlogo za pridobitev pravice do storitev socialnega vključevanja vlagatelj, njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo. Vlogo najdete tudi TUKAJ. Po odobritvi vloge in prejemu vrednotnice za storitve socialnega vključevanja se lahko obrnete na nas, ki izvajamo storitve.

Kako se vključiti kot podporno osebje?

Za izvajanje storitev iščemo posameznike iz lokalnega okolja, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri gradnji socialne mreže podpornih storitev za uporabnike s posebnimi potrebami, ki potrebujejo pomoč v vsakdanjem življenju, pri različnih opravilih in vključevanju v lokalno okolje.

Pravilnik o socialnem vključevanju invalidov: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14599

Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7808

 Kontakt:

VDC Radovljica
Katja Frelih
E-naslov: socialno.vkljucevanje@cudv-ml.si
Telefon: 031 686 079