Delo in varstvo

 

Polnoletne osebe, ki imajo po veljavni zakonodaji priznan status oseb z zmernimi, težjimi ali težkimi motnjami v duševnem razvoju, se vključijo v program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Program dela izvajamo v dveh enotah Varstveno-delovnega centra (VDC) v Radovljici in na Jesenicah ter v običajnem delovnem okolju od 5 do 8 ur na dan, pet dni v tednu, sobota in nedelja pa sta prosta dneva.

Po Zakonu o socialnem varstvu in Pravilniku o standardih in normativih so storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za uporabnike brezplačne. Sredstva za izvajanje tega programa zagotavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Doplačati je treba zgolj nekatere nadstandardne storitve.

Program Varstveno-delovnega centra vključenim zagotavlja, da:

  • opravljajo delo, prilagojeno sposobnostim in individualnim potrebam posameznika,
  • z delom in spremljevalnimi aktivnostmi ohranjajo znanje, spretnosti in veščine,
  • so koristni in uspešni, s čimer se potrjujejo in krepijo samospoštovanje in samozavest,
  • se medsebojno povezujejo, družijo in tkejo prijateljske vezi,
  • krepijo pozitiven pogled na svet in s pogumom premagujejo ovire,
  • so notranje izpolnjeni in se samouresničujejo.

Z našimi programi posameznikom zagotavljamo primerno delo glede na njihove sposobnosti. Izhajamo iz individualnih potreb in krepimo tista področja, na katerih so boljši in uspešnejši. Z opravljanjem koristnega dela in vključevanjem v okolje ozaveščamo družbo o posebnostih in sposobnostih odraslih ljudi z motnjo v razvoju.

V obeh enotah VDC ustvarjamo pogoje za osebno rast, čustveno stabilnost, občutek varnosti uporabnikov in dobre medsebojne odnose.

  • Nudimo podporo in pomagamo reševati osebne in socialne stiske.
  • Oblikujemo, izvajamo in spremljamo individualizirane programe.
  • Omogočamo vključevanje v družbeno okolje (kulturne, izobraževalne in družabne vsebine).
  • Omogočamo možnost izbire različnih spremljevalnih aktivnosti, ki so umetniške, izobraževalne, športne, gospodinjske, sprostitvene ali družabne narave. Z njimi ohranjamo in razvijamo znanja, spretnosti in veščine ter dvigamo kakovost življenja posameznikov.

 

ENOTA VARSTVENO-DELOVNEGA CENTRA RADOVLJICA

Enota VDC Radovljica je največja zunanja enota CUDV Radovljica. V enoto je vključenih 86 uporabnikov. 34  jih vsak dan v enoto prihaja od doma. Ostali so vključeni v institucionalno varstvo in v enoto prihajajo iz centra in bivalnih enot.

V enoti VDC Radovljica deluje tudi t. i. varstvena skupina, kjer je poudarek na programu varstva in ne zaposlitve pod posebnimi pogoji.

 

 

ENOTA VARSTVENO-DELOVNEGA CENTRA JESENICE

V enoto VDC Jesenice je vključenih 46 uporabnikov iz jeseniške, kranjskogorske in žirovniške občine. Večina jih stanuje doma pri starših ali skrbnikih, 9 pa je vključenih v bivalno enoto, ki se nahaja v bližini VDC.

Dr. Urša Emeršič
Vodja enote VDC Jesenice
T: 04  586 41 65
E: ursa.emersic@cudv-ml.si

Delo mi daje občutek, da sem enaka drugim odraslim ljudem, ki hodijo v službo. Na eni strani mi prinaša skrb, odgovornost, da ga pravilno in natančno naredim. Po drugi strani pa mi daje zadovoljstvo in ponos, ker nekaj znam narediti in se lahko še kaj novega naučim. Pa tudi spoštovanje. Drugi vidijo, kaj in koliko zmorem. In tudi jaz bolj spoštujem sebe. Pri delu velikokrat pomagam sodelavcem in zaposlenim, kar mi daje dober občutek. Poleg tega pa se tudi družim s sodelavci,  pogovarjamo se in veliko hecamo. Pomemben mi je tudi zaslužek. Da z veseljem zavijem v kakšno trgovino.

 

POGOSTA VPRAŠANJA: DELO IN VARSTVO

VODJA:

Maja Robič
Vodja Varstveno-delovnega centra
T: 04 828 00 10
E: maja.robic@cudv-ml.si