Obvestila svet staršev

2. seja sveta staršev 27. 2. 2024

Na drugi seji sveta staršev, ki je bila 27. februarja 2024, so člani obravnavali poročilo o delu in aktivnostih v letu 2023 in se seznanili s planom za leto 2024. Člani sveta so menili, da je bilo delo v letu 2023 uspešno.

Ukinitev protikoronskih ukrepov je omogočila utečeno delovanje CUDV na vseh področjih: izobraževanja, aktivnosti VDC in varstva vključujoč tudi vse podporne dejavnosti za nemoteno delovanje.

V avgustu je bila ob močnem deževju poškodovana streha na A oddelku, prišlo pa je tudi do nekaterih drugih poškodb v stavbi. Ministrstvo za solidarno prihodnost je že zagotovilo sredstva za popravilo, dela pa bodo trajala od marca do maja 2024. S prenovo se bodo izboljšale bivanjske razmere v centralni stavbi CUDV.

Ker je bil finančni načrt za leto 2023 potrjen šele decembra 2023, je to vplivalo na investicije in nabavo opreme. Nabavljena sta bila nov kombi in IKT oprema.

Ob načrtovani deinsitucionalizaciji CUDV je bil oktobra 2023 v Radovljici organiziran posvet z različnimi deležniki, na katerem so bila izražena različna stališča in mnenja. Z načrti so bili na posebnem sestanku seznanjeni tudi zastopniki uporabnikov. Predvideno je, da bo CUDV dobil dve novi hiši v Kamni gorici za po šest uporabnikov, ki se bodo tja preselili iz centralne stavbe CUDV. S tem se bo zmanjšalo število uporabnikov v centralni stavbi, kar bo v njej pripomoglo k boljšim bivanjskim razmeram. Predvidena je tudi vzpostavitev dnevnega centra v Bohinjski hiši v Bohinjski Bistrici za do 5 uporabnikov. Bivalna enota na Bohinjski Beli naj bi v prihodnosti zagotavljala 24- urno varstvo za vse uporabnike. Predvidena je vzpostavitev nove enote VDC – lokacija še ni določena.

Predvidena je zamenjava dveh dotrajanih kombijev.

1. seja sveta staršev 17. 1. 2023

Na 1. seji sveta staršev 17. januarja 2023 se je konstituiral novi svet – člani so bili izvoljeni po posameznih enotah CUDV Radovljica. Člani sveta so za predsednika sveta izvolili Janka Kuharja, ki je svet vodil tudi že v prejšnjem mandatu. Predsednik sveta staršev je tudi član sveta CUDV Radovljica. Podatki o članih sveta staršev in njihovi kontaktni podatki so na voljo v tajništvu CUDV Radovljica.

Ob informaciji, da naj zaradi deinstitucionalizacije ne bi prišlo do gradnje novega objekta ob centralni stavbi, so člani sveta staršev menili, da bi z gradnjo objekta dokaj hitro rešili prostorsko stisko v centralni stavbi in da se zato zavzemajo, da se gradnja, za katero je vse pripravljeno, tudi uresniči.

V. d. direktorice je člane sveta obvestila o odhodu dveh vodstvenih delavcev in njunih zamenjavah.

9. Seja Sveta staršev

Na 9. seji Sveta staršev, ki je bila 17. 2. 2022 v prostorih VDC Radovljica, je bila osrednja tema poročilo za leto 2021 in načrt dela za leto 2022.

Tako poročilo kot načrt je članom Sveta staršev predstavila direktorica CUDV dr. Irena Ceglar. Poudarila je aktivnosti, ki so bile v letu 2021 izvedene kljub koronavirusnim omejitvam. CUDV je lani pridobil stalno zdravnico, ki dela 12 ur tedensko v CUDV, s čimer so se izboljšale zdravstvene storitve. Izvedeno je bilo letovanje za deset skupin oziroma 74 uporabnikov. Finančno poslovanje CUDV je bilo v letu 2021 pozitivno. Fluktuacija zaposlenih je bila 15 odstotna.

CUDV je sklenil 10-letno najemno pogodbo za prostore v bivši starinarnici v starem mestnem jedru Radovljice, kjer bo že od februarja letos delovala skupina VDC Radovljica, ki izdeluje izdelke iz gline. V novih prostorih, ki so poimenovani Biserna hiša, bodo tudi galerijski prostori.

Za 3 leta je bila podaljšana najemna pogodba za prostore bivalne enote v Borovi hiši v Radovljici, ki jo bo treba delno preurediti.

Pripravljen je investicijski program za izgradnjo novih prostorov za bivalno enoto na lokaciji Cesta na jezerca 17.

Osrednja pozornost v letu 2022 bo namenjena spet večji vključenosti CUDV v ožje in širše okolje.

______________________________________________________________________________________________________________

8. Seja Sveta staršev

Na 8. seji Sveta staršev, ki je bila 29. septembra 2021, je bila osrednja tema seznanitev s potekom dela v CUDV Radovljica, o čemer sta člane Sveta staršev seznanili direktorica CUDV Radovljica dr. Irena Ceglar in vodja zdravstvene službe Jožica Trstenjak. Še zlasti sta poudarili vse aktivnosti in ukrepe, ki jih izvajajo, da bi preprečili okužbe z novim koronavirusom. Vsi programi naj bi ostali odprti. Pridobili so dva kontejnerja s čistim in nečistim filtrom. Odobreno je bilo financiranje dveh dodatno zaposlenih za dve leti na programu bivanja odraslih. CUDV se je z Občino Radovljica dogovoril za najem prostorov bivše knjižnice, ki bodo namenjeni predvsem uporabnikom VDC Radovljica.

Z oktobrom bo imel CUDV spet svojo zdravnico, saj bo stalna zdravnica iz ZD Radovljica dvakrat tedensko ordinirala po 6 ur v CUDV.

_______________________________________________________________________________________________________________

7. Seja Seja Sveta staršev

Na 7. seji Sveta staršev, ki je bila 24. februarja, so se člani seznanili s poročilom CUDV za leto 2020 in s programom dela za leto 2021.

Poročilo je predstavila direktorica CUDV dr. Irena Ceglar, ki je poudarila, da je delo in aktivnosti v lanskem letu zaznamovala epidemija koronavirusne bolezni Covid 19, zato so odpadle nekatere aktivnosti in akcije, pa tudi investicije. Epidemija je prizadela tako dobršen del uporabnikov, kot tudi zaposlenih. Vzpostavljene so bile rdeče in sive cone tako v CUDV v Radovljici kot v VDC Radovljica za uporabnike bivalnih enot. Zaradi obolelosti zaposlenih so bile potrebne številne prerazporeditve zaposlenih.

V letu 2021 naj bi se delo in aktivnosti v CUDV spet približale ravni kot pred izbruhom epidemije, k čemur naj bi pripomogla tudi precepljenost uporabnikov in zaposlenih.

Svet staršev se je zahvalil vodstvu CUDV na čelu z direktorico in vsem zaposlenim v enoti CUDV vseh enotah VDC za njihovo izjemno prizadevnost in pomoč uporabnikom in njihovim staršem v času epidemije. Prav tako je Svet staršev izrekel zahvalo g. Robertu Skrinjarju za njegovo pomoč CUDV v času epidemije pri vzpostavitvi rdeče cone v VDC Radovljica,

Člani Sveta staršev so opozorili na stanje pri iskanju logopeda, saj je CUDV že več kot 3 leta brez logopeda, ker so vsa prizadevanja za pridobitev ustreznega strokovnjaka neuspešna.

Direktorica je Svet staršev seznanila o predvideni novogradnji, saj bi s tem zagotovili ustrezne prostore za uporabnike, saj nekateri prostori sedaj niso primerni. Lani je bil narejena idejna zasnova za novogradnjo ob domu v Radovljici za 24 uporabnikov, s čimer bi rešili najbolj pereče težave. Če bo CUDV uspešen na razpisu za pridobitev sredstev, bi objekt lahko zgradili do konca leta 2023. Potekajo tudi dogovori, kako bi lahko izboljšali bivanjske razmere v bivalni skupnosti v Borovi hiši v Radovljici, saj marca 2022 poteče zdajšnja najemna pogodba, in se bo po vsej verjetnosti tudi podaljšala, v kolikor bodo zagotovljeni pogoji.  Člani Sveta staršev so opozorili tudi na dolgo čakalno listo novih potencialnih uporabnikov institucionalnega varstva.


Poročilo s 6. seje Sveta staršev

Na 6. seji Sveta staršev, ki je bila 9. septembra v VDC Radovljica, so se člani sveta seznanili s potekom dela v CUDV Radovljica v času epidemije novega koronavirusa in v poletnem času, prav tako tudi s planom dela po programih v CUDV Radovljica v novem šolskem letu, torej po 1. septembru. Zaradi ustreznih ukrepov in prizadevanja vodstva ter zaposlenih ni prišlo do okužbe. Tudi v novem šolskem letu je v ospredju prizadevanje za kar največje zmanjševanje tveganja za okužbo, zato so ločene aktivnosti dnevnih in celodnevnih uporabnikov. Večina aktivnosti v CUDV poteka po ustaljenem načinu.

Svet staršev je izrekel pohvalo in zahvalo vodstvu in zaposlenim za vse njihove aktivnosti, ki so pripomogle k preprečitvi okužbe uporabnikov z novim koronavirusom.

Člani Sveta staršev so imeli nekaj konkretnih vprašanj, odgovore nanje pa sta posredovali direktorica dr. Irena Ceglar in Jožica Trstenjak, vodja zdravstvene dejavnosti.