Obvestila svet staršev

Seja Sveta staršev 24. februarja 2021

Na 7. seji Sveta staršev, ki je bila 24. februarja, so se člani seznanili s poročilom CUDV za leto 2020 in s programom dela za leto 2021.

Poročilo je predstavila direktorica CUDV dr. Irena Ceglar, ki je poudarila, da je delo in aktivnosti v lanskem letu zaznamovala epidemija koronavirusne bolezni Covid 19, zato so odpadle nekatere aktivnosti in akcije, pa tudi investicije. Epidemija je prizadela tako dobršen del uporabnikov, kot tudi zaposlenih. Vzpostavljene so bile rdeče in sive cone tako v CUDV v Radovljici kot v VDC Radovljica za uporabnike bivalnih enot. Zaradi obolelosti zaposlenih so bile potrebne številne prerazporeditve zaposlenih.

V letu 2021 naj bi se delo in aktivnosti v CUDV spet približale ravni kot pred izbruhom epidemije, k čemur naj bi pripomogla tudi precepljenost uporabnikov in zaposlenih.

Svet staršev se je zahvalil vodstvu CUDV na čelu z direktorico in vsem zaposlenim v enoti CUDV vseh enotah VDC za njihovo izjemno prizadevnost in pomoč uporabnikom in njihovim staršem v času epidemije. Prav tako je Svet staršev izrekel zahvalo g. Robertu Skrinjarju za njegovo pomoč CUDV v času epidemije pri vzpostavitvi rdeče cone v VDC Radovljica,

Člani Sveta staršev so opozorili na stanje pri iskanju logopeda, saj je CUDV že več kot 3 leta brez logopeda, ker so vsa prizadevanja za pridobitev ustreznega strokovnjaka neuspešna.

Direktorica je Svet staršev seznanila o predvideni novogradnji, saj bi s tem zagotovili ustrezne prostore za uporabnike, saj nekateri prostori sedaj niso primerni. Lani je bil narejena idejna zasnova za novogradnjo ob domu v Radovljici za 24 uporabnikov, s čimer bi rešili najbolj pereče težave. Če bo CUDV uspešen na razpisu za pridobitev sredstev, bi objekt lahko zgradili do konca leta 2023. Potekajo tudi dogovori, kako bi lahko izboljšali bivanjske razmere v bivalni skupnosti v Borovi hiši v Radovljici, saj marca 2022 poteče zdajšnja najemna pogodba, in se bo po vsej verjetnosti tudi podaljšala, v kolikor bodo zagotovljeni pogoji.  Člani Sveta staršev so opozorili tudi na dolgo čakalno listo novih potencialnih uporabnikov institucionalnega varstva.


Poročilo s 6. seje Sveta staršev

Na 6. seji Sveta staršev, ki je bila 9. septembra v VDC Radovljica, so se člani sveta seznanili s potekom dela v CUDV Radovljica v času epidemije novega koronavirusa in v poletnem času, prav tako tudi s planom dela po programih v CUDV Radovljica v novem šolskem letu, torej po 1. septembru. Zaradi ustreznih ukrepov in prizadevanja vodstva ter zaposlenih ni prišlo do okužbe. Tudi v novem šolskem letu je v ospredju prizadevanje za kar največje zmanjševanje tveganja za okužbo, zato so ločene aktivnosti dnevnih in celodnevnih uporabnikov. Večina aktivnosti v CUDV poteka po ustaljenem načinu.

Svet staršev je izrekel pohvalo in zahvalo vodstvu in zaposlenim za vse njihove aktivnosti, ki so pripomogle k preprečitvi okužbe uporabnikov z novim koronavirusom.

Člani Sveta staršev so imeli nekaj konkretnih vprašanj, odgovore nanje pa sta posredovali direktorica dr. Irena Ceglar in Jožica Trstenjak, vodja zdravstvene dejavnosti.

Velikost pisave
Nastavitev kontrasta.
Meni