Informacije javnega značaja

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU:

NAZIV ORGANA: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTV0 MATEVŽA LANGUSA RADOVLJICA
Skrajšano ime: CUDV Radovljica
Sedež:  Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica
Odgovorna uradna oseba: dr. Irena Ceglar, direktorica
Datum prve objave kataloga: 1. 6. 2018
Datum zadnje spremembe: 1. 6. 2018

Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu CUDV Radovljica vsak delovni dan do 15. ure.

 

SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA:

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja:

Zavod kot osnovno dejavnost izvaja socialno varstveno dejavnost za otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in z dodatnimi motnjami, kot je določena z Zakonom o socialnem varstvu kot javna služba, (lahko pa) opravlja tudi dodatno gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji kvaliteti življenja in varstva vključenih uporabnikov.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Center ima naslednje organizacijske enote (OE):

  • OE za usposabljanje in varstvo otrok in mladostnikov, ki izvaja posebni program vzgoje in izobraževanja ter program socialnega varstva ter zdravstvenega varstva;
  • OE Varstveno delovni center, ki izvaja program socialnega varstva;
  • OE institucionalno varstvo odraslih, ki izvaja program socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

Znotraj posameznih organizacijskih enot je več delovnih enot. Organizacijske enote in delovne enote imajo svoje vodje.

Center vodi direktor, ki je odgovoren za zakonitost in strokovnost njegovega dela in poslovanja.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:    dr. Irena Ceglar, direktorica

T:  04 537 02 14
F:  04 537 02 33
E:  info@cudv-ml.si 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega evropskega registra predpisov) 

Predpisi EU: http://europa.eu  
Državni predpisi: http://zakonodaja.gov.si  
  http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/  
CUDV Radovljica: Statut Centra za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica  
  Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest  

Dokumenta sta dostopna v tajništvu CUDV Radovljica vsak delovni dan do 15. ure.

2.d Sprejeti in predlagani strateški in programski dokumenti

 Predlogi predpisov:    http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

Seznam strateških in programskih dokumentov:

Dokumenti so dostopni v tajništvu CUDV Radovljica vsak delovni dan do 15. ure.

Velikost pisave
Nastavitev kontrasta.
Meni