Sprejemi

Sprejeme šoloobveznih otrok in mladostnikov ureja zakonodaja iz šolskega področja. Otroci in mladostniki so usmerjeni z odločbo, ki jo izda Zavod za šolstvo na podlagi usmeritve Komisije za usmerjanje. 

Sprejem za odrasle ureja zakonodaja iz področja socialnega varstva in Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva. Prošnjo za sprejem ali premestitev vloži uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik na posebnem obrazcu in jo lastnoročno podpiše. Popolne prošnje uvrstimo na seznam čakajočih, ločeno po programih.

(obrazec za sprejem)

Sprejem ureja Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, ureja sprejeme, premestitve in odpuste v institucionalno varstvo in varstveno delovni center. Ko so možnosti  sprejema, komisija za sprejeme upošteva vrstni red prošenj, zdravstveno stanje uporabnika, bližino stalnega bivališča uporabnika in svojcev ter socialne razloge, ki pomembno vplivajo na nujnost sprejema. Prosilca  z zakonitim zastopnikom povabimo k podpisu dogovora o trajanju, vrsti, obsegu in načinu zagotavljanja institucionalnega varstva ter o plačilu oz. doplačilu oskrbnih stroškov. 
Mladostniki, ki zaključujejo šolski program in so vložili prošnjo za premestitev v program institucionalnega varstva odraslih, imajo pri sprejemu prednost.

DOGODKI
Januar - 2018
N P T S č P S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31